Zápis majetku 3 osoby z absolútne neplatného právneho úkonu do súpisu konkurznej podstaty v prípade konkurzu - oddlženia podľa štvrtej hlavy ZKR?

     Právnou otázkou, ktorú sa pokúsim zodpovedať v tomto článku je otázka, či v konkurzoch vyhlásených podľa štvrtej hlavy ZKR (tzv OdK konkurzy) je možné zapísať do súpisu konkurznej podstaty aj majetok 3 osoby (t.j. osoby odlišnej od úpadcu) z dôvodu, že sa či už správca alebo napríklad niektorý z veriteľov úpadcu, ktorý dal na zápis takéhoto majetku do súpisu správcovi podnet domnievajú, že 3 osoba nadobudla určitý majetok od úpadcu pred vyhlásením konkurzu na základe absolútne neplatného právneho úkonu. 

     Spôsob zápisu majetku tretích osôb z potencionálne neplatných právnych úkonov upravuje v ZKR výlučne iba ustanovenie § 80 ods. 2 ZKR vo svojej II hlave (t.j. pre konkurzy vyhlásené podľa II. hlavy), avšak primerané použitie tohto ustanovenia na konkurzy vyhlásenie podľa štvrtej hlavy ZKR (konkurzy formou oddlženia) je, podľa môjho názoru vylúčene, keďže v 4. hlave ZKR nie je odkaz na primerané použitie tohto ustanovenia § 80 ods. 2 ZKR z druhej hlavy zákona, ako je to napríklad zakotvené v § 166i ods. 5 ZKR, § 167j ods. 3 ZKR, § 167l ods. 1, 5 ZKR, § 167w ZKR.
     V zmysle § 80 ods. 2 ZKR do súpisu sa zapisuje aj majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov. Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu vydania majetku nadobudnutého na základe neplatného právneho úkonu do podstaty možno v konkurze uplatniť ako pohľadávku proti dotknutej podstate, avšak len v rozsahu, v akom by bol tento nárok uspokojený, ak by sa uplatnil prihláškou; to neplatí, ak sa tento nárok uplatnil prihláškou.
     V popisovanom prípade teda nie je daný zákonný predpoklad pre zápis majetku osoby nadobudnutej z potencionálne absolútne neplatného právneho úkonu do súpisu podľa § 80 ods. 2 ZKR, keďže štvrtá hlava ZKR (podľa ktorej by bol konkurz v danom prípade vyhlásený ) správcovi takúto možnosť nedáva.
     Ak by sme aj argumentovali tým, že takýto majetok by bol do súpisu konkurznej podstaty zapísaný v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, podľa ktorého konkurzu podlieha všetok majetok dlžníka, ktorý mu patril ku dňu vyhlásenia konkurzu, tak predmetné zákonné ustanovenie paragrafu 167h ods. 1 ZKR však neumožňuje zápis majetku 3 osoby do súpisu konkurznej podstaty z neplatného právneho úkonu. Totiž to, rovnaké zákonné ustanovenie ako je ust. § 167h ods. 1 ZKR, má ZKR aj vo svojej druhej hlave a to v ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
      V zmysle § 67 ods.  1 písm. a) ZKR konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
     Napriek zjavnej identickej právnej úprave (porovnaj § 167h ods. 1 ZKR a § 67 ods. 1 písm. a) ZKR, zákonodarca pre konkurzy vyhlásené podľa druhej hlavy osobitne upravil podmienky zápisu majetku 3 osoby z neplatného právneho úkonu, keďže zápis takéhoto majetku do súpisu nebolo možné oprieť o ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR. a obdobne ho nie je možné oprieť ani o ust. § 167h ods. 1 ZKR. 
     Keďže obdobné ustanovenie paragrafu 80 ods. 2 ZKR v štvrtej časti ZKR (podľa ktorej by bol v popisovanom prípade konkurz na úpadcu vyhlásený) úplne absentuje a zároveň v 4. hlave ZKR nie je ani odkaz na primerané použitie tohto ustanovenia § 80 ods. 2 ZKR z druhej hlavy zákona, zápis majetku 3 osoby do súpisu konkurznej podstaty z neplateného právneho úkonu pre konkurzy vyhlásené podľa štvrtej časti zákona je, podľa môjho názoru, absolútne vylúčený
 
JUDr. Matúš Košara
advokát, konateľ