Daňové úrady od Vás vymáhajú úroky z omeškania po oddlžení?

Prešli ste oddlžením a daňové úrady od Vás vymáhajú úroky z omeškania? Bráňte sa!

Účinky Vášho oddlženia na osud voči Vám uplatňovanej daňovej pohľadávky totiž to môžu byť také, že samotnú pohľadávku správca dane síce vyrubiť môže, avšak túto následne exekučne vymáhať nebude môcť a to práve z dôvodov Vášho oddlženia. Dôsledky oddlženia sa budú vzťahovať na takéto rozhodnutie správcu dane (daňovú exekučnú výzvu) práve z dôvodov účinkov ust. § 166b ods. 1 písm. d) Zákona o konkurze a reštrukturalizácií,  podľa ktorého za nevymáhateľné sa považujú zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom. Ak aj vo Vašom prípade bola porušená povinnosť pred rozhodným dňom t.j. pred vyhlásením konkurzu, a to nezaplatením dane včas a riadne,  v ďalšom konaní túto sankciu nemožno vymáhať, hoc ju bolo možné vyrubiť správcom dane. Ak nepríde k rozhodnutiu o nepoctivom zámere dlžníka, takúto pohľadávku nebude možné vymáhať ani v budúcnosti. Nevymáhateľnosť je totiž to potrebné odlíšiť od možnosti úrok z omeškania vyrúbiť a teda v príprade, že ste sa s niečim podobným stretli a neviete si poradiť, neváhajte nsá kontaktovať. 
 
JUDr. Matúš Košara
advokát, konateľ