Pozemkové právo

  • spisovanie a posudzovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv a všetkých ostatných dohôd a zmlúv, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam
  • vypracovanie zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o predkupnom práve a zmlúv o zriadení vecného bremena a práv tretích osôb
  • zastupovanie v katastrálnom konaní
  • vypracúvanie právnych rozborov vlastníckych ako aj iných právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
  • zastupovanie klientov v pozemkovoprávnych sporoch na súde