Dobrovoľné dražby

Dobrovoľné dražby sú určené pre:
 • všetkých vlastníkov hnuteľných či nehnuteľných vecí,
 • záložných veriteľov, ktorí si na zabezpečenie svojej pohľadávky zriadili záložné právo k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ich zabezpečená pohľadávka je po lehote splatnosti a nebola uhradená,
 • správcov, správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov na vymáhanie nedoplatkov na nájomnom resp. na službách spojených s užívaním bytu.

Výhody dobrovoľnej dražby:
 • nie je potrebné vydanie právoplatného rozhodnutia vo veci súdom,
 • neuhrádzate súdne poplatky,
 • nevznikajú trovy právneho zastúpenia za právne zastúpenia a spísanie právnych podaní,
 • všetky dokumenty potrebné pre vykonanie dobrovoľnej dražby spracuje naša spoločnosť bezplatne,
 • pohľadávku zabezpečenú záložným právom vymôžeme najneskôr do 90 dní od podpísania Zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby,
 • vykonanie dobrovoľnej dražby nie je obmedzené zákonnými možnosťami na jej oddialenie zo strany dlžníka okrem prípadu ak by vykonanie dobrovoľnej dražby zakázal súd.

Garantujeme Vám:
 • Vaše nízke náklady a Vašu maximálnu spokojnosť s našimi službami,
 • raz vykonanú dražbu nie je možné po uplynutí trojmesačnej lehoty od jej vykonania napadnúť,
 • objektívne znalecké posudky,
 • zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú pri výkone dobrovoľnej dražby je zabezpečená formou poistenia zodpovednosti za škodu a to až do výšky 2.000.000 Eur,
 • zákonnosť postupu pri dobrovoľných dražbách,
 • informovanosť všetkých našich klientov o priebehu našich dražieb - transparentnosť konania našich dražieb je pre nás prioritou.