Zmenkové a šekové právo

  • vyhotovenie zmeniek a šekov, prevody na tretie osoby, uplatňovanie a vymáhanie nárokov z nich
  • vymáhanie pohľadávok prostredníctvom zmenkového (šekového) platobného rozkazu
  • právny servis emisie iných cenných papierov, príprava zmlúv o nakladaní s cennými papiermi, realizácia zabezpečovacích inštitútov, ktorých predmetom sú cenné papiere, zastupovanie voči Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR a Úradu pre finančný trh