Pôžička

Požičali ste niekomu (rodine, priateľovi, známemu) finančné prostriedky na určitý čas a teraz máte problém, aby Vám ich vrátili?

     V prvom rade odporúčame, aby ste v prípade  výpožičky finančných prostriedkov  použili ako hmatateľný doklad písomnú „Zmluvu o pôžičke“. Je to dokument v zmysle § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorý vo vzťahu oboch
zmluvných strán tieto strany svojim obsahom chráni.

      Ten kto požičiava, sa nazýva veriteľ, ten kto si požičiava je dlžník. V zmluve treba obe strany presne špecifikovať, t.j. fyzickú osobu menom, priezviskom, dátumom narodenia a trvalým bydliskom a právnickú osobu jej názvom, sídlom podnikania,  identifikačným číslom organizácie (IČO) a osobou, ktorá za právnickú osobu koná a ktorá má právomoc za ňu podpisovať dokumenty.

      Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi peniaze vo finančnom vyjadrení a to číselne a slovne. Dlžník sa v zmluve  zaväzuje vrátiť požičané financie  po uplynutí dohodnutej doby. Je na uvážení zmluvných strán, po akom časovom období sa dohodnú na vrátení vypožičanej sumy a taktiež, či dlžník vráti len presnú vypožičanú sumu, alebo sa dohodnú aj na úrokoch z vypožičanej sumy. V prípade, ak sa vzájomne dohodnú aj na úrokoch, dlžník po uplynutí výpožičkovej doby vráti požičanú sumu navýšenú o dohodnuté úroky.  Odporúčame do zmluvy uviesť čísla bankových účtov veriteľa a dlžníka pri prevode požičanej sumy bezhotovostným spôsobom z účtu veriteľa na účet dlžníka. Doklad z banky – výpis z účtu, v ktorom je zo strany banky zaznamenaný odchod požičanej sumy z účtu veriteľa na účet dlžníka je potrebné starostlivo si uschovať či už na strane veriteľa (toho, kto požičal) alebo na strane dlžníka (toho, kto si požičal).

     Je možné podľa súhlasnej vôle veriteľa ako i dlžníka  odovzdať si požičané financie a tieto prevziať i hotovostne. Zákon 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti upravuje výšku sumy takto hotovostne prevádzaných financií do výšky 15.000 Eur medzi fyzickými osobami (nepodnikateľmi)  a medzi právnickými osobami (podnikateľmi) do výšky 5.000 €. Pri hotovostnom odovzdávaní a preberaní financií  je dôležité a potrebné tento spôsob naformulovať do zmluvy o pôžičke, napríklad: „Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že veriteľ osobne odovzdal a dlžník osobne prevzal pri podpise tejto zmluvy požičanú sumu vo výške ...... €, slovom: vypísať slovne výšku prevedenej sumy“.

Čo sa stane, ak dlžník mešká s vrátením dlžnej sumy v dohodnutej dobe?

Možnosti:
  1.  Dlžník požiada veriteľa o predĺženie dohodnutého termínu splatnosti. Táto situácia sa rieši formou dodatku k základnej Zmluve o pôžičke, v ktorom sa v prípade súhlasu veriteľa upraví (predĺži)  lehota splatnosti. Náležitosti dodatku k zmluve majú tú istú formu, ako základná zmluva a dodatok je podpísaný zmluvnými stranami;
  2. Zmluvné strany uzatvoria Dohodu o splátkovom kalendári, v ktorom sa dlžník zaviaže v presných časových intervaloch plniť veriteľovi  požičanú sumu po častiach. Náležitosti Dohody o splátkovom kalendári majú tú istú formu, ako základná zmluva a  je podpísaná zmluvnými stranami ;
  3. Dlžník neplní ani nekontaktuje veriteľa. Veriteľ predkladá dlžníkovi písomnú výzvu, v ktorej ho vyzýva k úhrade pôžičky a zároveň ho upozorňuje, že si bude dlh vymáhať cestou súdu. Táto výzva sa nazýva tiež ako predžalobná upomienka.
  4. Veriteľ si uplatňuje  cestou súdu návrh na vydanie platobného rozkazu. Dávame opäť dôraz na to, aby mal veriteľ dokázateľne preukázané, že požičanú sumu odovzdal dlžníkovi a tento požičanú sumu prijal. Súd vydá platobný rozkaz a v prípade, ako  dlžník nepodá proti nemu odpor, stáva sa platobný rozkaz exekučným titulom, na základe ktorého po podaní návrhu na exekučné konanie začína svoju činnosť núteným výkonom rozhodnutia exekútor.
Pri príprave zmluvy o pôžičke poskytuje naša Advokátska kancelária odbornú pomoc a poradenstvo ako strane veriteľa tak i dlžníka a to aj  pri riešení vecí  pochádzajúcich zo záväzkových vzťahov jednotlivých subjektov.
JUDr. Alena Sedláčková