Vymáhanie pohľadávok a iná sporová agenda

Čím skôr je Vaša pohľadávka po lehote splatnosti riešená, tým väčšia je pravdepodobnosť jej úspešného uhradenia. Ponúkame efektný a rýchly spôsob vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti v rámci príslušných právnych predpisov a to na území Slovenskej a Českej republiky. Predsúdne analýzy Vašich pohľadávok. Predsúdne, súdne a mimosúdne zastupovanie veriteľov v procese vymáhania pohľadávok. Zastupovanie klientov v exekučných konaniach. Prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Priebežné informácie o stave Vašej pohľadávky, štatistiky vymáhacieho konania. Vigilantibus iura scripta sunt (Právo patrí bdelým).