Čo treba zapísať do obchodného registra do 30.9. 2021?

Na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 01.10.2020 sa rozšíril rozsah údajov zapisovaných do obchodného registra. Pri novozakladaných spoločnostiach, teda spoločnostiach zapísaných po 01.10.2020 sa pri fyzických osobách povinne zapisujú aj ich rodné čísla resp. iné identifikátory. Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapisované ešte pred 01.10.2020, si musia zápis požadovaných údajov zabezpečiť dodatočne.  
Rodné číslo alebo iný identifikátor t. j. najčastejšie číslo zahraničného občianskeho preukazu alebo pasu sa povinne zapisuje u nasledovných osôb:
  • spoločníci s.r.o., k.s. alebo v.o.s.
  • jediní akcionári a.s. alebo j.s.a.
  • konatelia s.r.o.
  • členovia predstavenstva a.s.
  • členovia dozornej rady a.s. alebo s.r.o.
  • vedúci organizačnej zložky
  • likvidátori
  • prokuristi
  • správcovia na výkon nútenej správy.
Zápis rodného čísla alebo iného identifikátora (číslo OP/ pasu / dokladu o pobyte, IČO a podobne) je po novom možné vykonať výlučne elektronicky a to prostredníctvom príslušného formulára, ktorý je dostupný na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti SR. Tým došlo k vypusteniu možnosti podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra v listinnej podobe.
Po podaní návrhu na zápis zmien do obchodného registra je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 33 Eur, a to na základe výzvy, ktorá bude automaticky generovaná a zaslaná do elektronickej schránky navrhovateľa.
V prípade, že spoločnosť nebude mať zapísané všetky potrebné identifikátory do 30.09.2021 a zároveň požiada o zápis zmeny iných údajov (zmena obchodného mena, sídla a pod.), súd túto spoločnosť najskôr vyzve na doplnenie chýbajúcich údajov v lehote 15 dní. Ak tak spoločnosť neurobí, na zápis zmeny iných údajov sa nebude prihliadať.
            Ak tieto údaje nebudú zapísané ani v termíne do 30.09.2022, osobe oprávnenej konať za spoločnosť hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310 Eur.
            V tejto súvislosti odporúčame vykonať zápis predmetných údajov čo najskôr a tak sa vyhnúť prípadným komplikáciám. Ako aj pri zápise konečných užívateľov výhod aj pre zápis týchto údajov je možné očakávať, že súdy budú návrhy na zápis vybavovať niekoľko mesiacov po ich podaní. Uvedené môže spoločnostiam spôsobiť mnohé problémy súvisiace s inými zmenami údajov, ktoré sa stávajú účinnými až zápisom do obchodného registra.   
           
 
Mgr. Katarína Dubcová
advokátsky koncipient
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s. r. o.