Stanovy

Klub právnikov mesta Trenčín
STANOVY
 
 
I.
Názov a sídlo
 
Názvom občianskeho združnia je Klub právnikov mesta Trenčín
Sídlom združenia je Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín
 
II.
Cieľ združenia
 
Cieľom združenia je:
 1. sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť,
 2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných, etických a kultúrnych hodnôt,
 3. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 4. vzdelávanie, výchova a rozvoj kultúry,
 5. vzdelávanie, výchova v oblasti zvyšovania právneho vedomia občanov,
 6. dodržiavanie etických noriem príslušníkmi právnických profesií
 
III.
Členstvo v združení
 
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byt' každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vysokoškolské právnické vzdelanie II. stupňa a ktorá súhlasí so stanovami združenia. O výnimke rozhoduje predseda Rady. Prvými členmi združenia sú jeho zakladatelia.
Členstvo v združení vzniká na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo a rozhodnutia Rady.
Členstvo zaniká:
 • písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia
 • vylúčením člena
 • úmrtím člena
 • zánikom združenia
 
O vylúčení člena rozhoduje Rada.
 
IV.
Práva a povinnosti členov
 
Členovia sú povinní dodržiavat' stanovy združenia, pomáhať pri plnení ciel'ov združenia a aktívne sa podiel'at' na jeho práci,  podl'a svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhat' orgánom združenia, platit' členské príspevky, ochranovat' a zvel'ad'ovat' majetok združenia.
Členovia majú právo podiel'at' sa na činnosti združenia, voliť a byť volený do orgánov združenia, obracat' sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami žiadať o stanovisko, byt' informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 
V.
Orgány združenia
 
Orgánmi združenia sú zhromaždenie a Rada.
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku.
Zhromaždenie sa schádza minimálne 1 krát do roka. Zvoláva ho Rada, a to najmenej 10 dní vopred.
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica jeho členov. Rozhodnutia zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
 • prijímať a meniť stanovy združenia,
 • voliť a odvolávať členov Rady
 • schvaľovať rozpočet a účtovnú závierku združenia,
 • rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
 • prijímať ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení združenia,
 • rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení združenia,
 • rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Valné zhromaždenie vymienilo.
Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutocní v 10. den po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúcastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov t.j. predsedu a dvoch podpredsedov volených na obdobie 10 rokov. Rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Rozhodnutia Rady sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zahlasujú aspoň dvaja členovia Rady.
Do pôsobnosti Rady patrí:
 • riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami zhromaždenia
 • volit' spomedzi členov Rady predsedu a podpredsedu, ktorí zastupujú združenie navonok
 • rozhodovat' o bežných veciach súvisiacich s prdvádzkou združenia
 • rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore zo stanovami združenia
 • rozhodovat' o prijatí nových členov
 • pripravovat ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie zhromaždeniu, ustanoviť likvidátora pri zániku združenia
 • rozhodovat' o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci zhromaždenia alebo ktoré si zhromaždenie nevyhradilo.
Členmi Rady pri založení združenia sú jeho zakladatelia a to v nasledovných funkciách:
Predseda Rady: JUDr. Danica Birošová, r.č. ******/**** Skalská Nová Ves 203, 913 31 Skalka nad Váhom
Podpredseda Rady: Ing. Veronika Potočková, r.č. ******/****, bytom ul. Mateja Bela 2449/25, 911 08 Trenčín
Podpredseda Rady: JUDr. Matúš Košara, r.č. ******/****, bytom K. Šmidkého 9, 911 08 Trenčín
 
VI.
Zásady hospodárenia
Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok a príjmy združenia môže byt' použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Po zániku združenia rozhoduje o použití majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.