Elektronické podanie

Na emailovú adresu sud@kpmt.sk prosím zasielajte Vaše elektronické podania s prílohami podpísané zaručeným elektronickým podpisom.