Kontinuálne vzdelávanie učiteľov (KVU)

Klub právnikov mesta Trenčín, občianske združenie, ponúka učiteľom vzdelávanie v programe Právne vedomie pedagogických zamestnancov škôl – Právo do škôl.
Cieľom tohto programu je umožniť pedagógom získať a skvalitniť si potrebné kompetencie, vedomosti a zručnosti pre vyučovanie v oblasti práva, najmä rozšíriť právne vedomosti s cieľom zvyšovať právne vedomie žiakov a študentov vo vyučovacom procese.
 
Postup prihlasovania sa na vzdelávanie v programe
Právne vedomie pedagogických zamestnancov škôl - Právo do škôl
 
Poskytovateľ: Klub právnikov mesta Trenčín, občianske združenie so sídlom Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín
Číslo akreditácie: 1234/2013 - KV 
Garant: JUDr. Jozef Zámožík, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného práva, Kollárova 10, 91701 Trnava
 
Postup prihlasovania sa na vzdelávanie a zaradenia do vzdelávacej skupiny je nasledovný:

1. Skontrolujte si najprv, či patríte do cieľovej skupiny, pre ktorú je vzdelávanie určené.

Kategória a podkategória:
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
Učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
Učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

Kariérový stupeň:
Samostatný pedagogický zamestnanec
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Vyučovací predmet: 
Občianska náuka, náuka o spoločnosti, právna náuka, právo.

Ak nepatríte do cieľovej skupiny a máte záujem o vzdelávanie, vytvoríme skupinu pre Vás. V takom prípade však nebudete mať nárok na získanie kreditov.
 
2. Stiahnite si prihlášku z webstránky a vyplňte ju.

3. Prihlášku pošlite na adresu poskytovateľa vzdelávania.

4. Na Vami uvedenú mailovú adresu Vám príde potvrdzujúci mail s ďalšími pokynmi k úhrade a k organizácii vzdelávania (termíny a miesto realizácie vzdelávania). Úhrada za vzdelávanie a skúšku je podľa počtu účastníkov vzdelávania v skupine vo výške od 50 € do 100 €. Platba môže byť realizovaná bankovým prevodom alebo prostredníctvom pošty alebo priameho vkladu na účet.

5. Po prihlásení a úhrade  je prihláška záväzná.

6. Ďalšia komunikácia o termínoch a mieste vzdelávania bude realizovaná elektronickou poštou.
 
Vzdelávanie sa otvorí v prípade skupiny s minimálnym počtom 10 účastníkov.