Novinky

AK Birošová: Právna pomoc musí sledovať spravodlivé usporiadanie veci   Dobrý advokát sa nevyznačuje len znalosťou práva, ale musí byť aj dobrým psychológom. V krízových situáciách musí vidieť nové príležitosti.                 Vybraný citát:  „Právne nevedomie spoločnosti a nedôvera v ...
Rozvod  a rozchod  a ich vplyv na právne vzťahy medzi partnermi   Rozchod je nepochybne zložitým obdobím v živote človeka, tento však nie je len o rozpade vzájomného vzťahu, ale najmä o tom, čo bude so spoločným dieťaťom a  aj majetkom , ktorý bol prípadne  nadobudnutý.  S rozpadom vzťahu sú často spojené vážne problémy vo vzájomnej...
Na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 01.10.2020 sa rozšíril rozsah údajov zapisovaných do obchodného registra. Pri novozakladaných spoločnostiach, teda spoločnostiach zapísaných po 01.10.2020 sa pri fyzických osobách povinne zapisujú aj ich rodné čísla resp. iné identifikátory. Spoločnosti, ktoré boli do obchodného registra zapisované ešte pred 01.10.2020, si musia zápis požadovaných...
     Právnou otázkou, ktorú sa pokúsim zodpovedať v tomto článku je otázka, či v konkurzoch vyhlásených podľa štvrtej hlavy ZKR (tzv OdK konkurzy) je možné zapísať do súpisu konkurznej podstaty aj majetok 3 osoby (t.j. osoby odlišnej od úpadcu) z dôvodu, že sa či už správca alebo napríklad niektorý z veriteľov úpadcu, ktorý dal na zápis takéhoto majetku do...
     Ak si podnikateľ – právnická osoba vyberie ako spôsob riešenia svojich finančných problémov malý konkurz, častou otázkou je, ako bude uspokojovaná banka a aké je postavenie štatutárneho orgánu ako fyzickej osoby.      Odpoveď na túto otázku závisí od toho, či spoločnosť, za ktorú štatutárny orgán konal, poskytla banke alebo inému veriteľovi zabezpečenie...
     Pandémia korona vírusu prináša  nielen zdravotné problémy občanom, pričom sprievodným javom sú aj ekonomické problémy podnikateľov. V roku 2020 problémy iba začali, ale pretrvávajúce dopady pandémie a s tým súvisiace opatrenia vlády spôsobili na strane podnikateľov situáciu, ktorá ohrozuje existenčne predovšetkým drobné prevádzky obchodu a služieb....
Prešli ste oddlžením a daňové úrady od Vás vymáhajú úroky z omeškania? Bráňte sa! Účinky Vášho oddlženia na osud voči Vám uplatňovanej daňovej pohľadávky totiž to môžu byť také, že samotnú pohľadávku správca dane síce vyrubiť môže, avšak túto následne exekučne vymáhať nebude môcť a to práve z dôvodov Vášho oddlženia. Dôsledky oddlženia sa budú vzťahovať na takéto rozhodnutie správcu dane (...
Pozývame Vás na školenie! Organizátor: KPMT o.z.  Trenčín Kde: hotel Veverica Trenčín Kedy: 6.,7. a 8.10.2020 Čas: od 9,00 do 16,00 hod. Prednášatelia: JUDr. Danica Birošová, JUDr. Jaroslav Macek a JUDr. Martina Maliar Všetko o osobnom bankrote, konkurze a likvidácie spoločností Školenie je formou interaktívnej diskusie, ktorá obohatí Vás aj prednášateľov...
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto: Hotel...
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár      Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005....
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto: Hotel...
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto:    ...
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto:    ...
POZOR ZMENA! Vzhľadom k vzniknutej situácií okolo COVID-19 sa seminár prekladá na 24.06.2020. Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár   Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1...
Advokátska kancelária JUDr. Danice Birošovej otvorila pre svojich klientov novú pobočku v Bratislave.  Novú pobočku nájdete na adrese:  Elektrárenská 1 831 04 Bratislava
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto:  ...
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto:  ...
Novela konkurzného zákona, ktorá priniesla novú možnosť pre oddĺženie fyzických osôb ľudovo nazývanú osobný bankrot vyvolala veľký záujem zo strany občanov, ktorí sa dlhú dobu nevedeli vysporiadať so svojimi dlhmi.  Často  som sa stretla so zničenými životmi občanov, ktorí kvôli dlhom prišli o strechu nad hlavou, rozpadli sa im rodiny, niektorí skončili i vo väzení .  Ako im...
Ďakovný list od Sociálnych služieb mesta Trenčín Klubu právnikov mesta Trenčín za finančný dar.
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005. Školenie je...
ODBORNÝ SEMINÁR JE ZRUŠENÝ Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín Čas konania: 28.9.2017  v čase od 10.00 do 17.00 hod.            Cena:   49...
Tak tu máme ďalšiu novelu ZKR. Prešli sme školeniami, diskutujeme a bankroty začali padať. Rozumej, súdy na návrh Centier právnej pomoci vyhlasujú konkurzy a tým istým rozhodnutím dlžníka zbavia dlhov.  Spočiatku som bola zdržanlivá vo vyjadreniach, čo je na zákone dobré a čo zlé. Ale národ slovenský je tvorivý. Prišli prví dlžníci, ktorým mám robiť správkyňu. Neprišli na...
Pozvánka Vážení kolegovia Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborné školenie   Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín. Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín Čas konania: 10.05.2017  v čase od 10.00 do 14.00 hod.                 ...
Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I.Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Vás pozýva na odborný seminár   Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   v spolupráci I. Vzdelávacie konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Miesto:...
Dňa 20. decembra 2016 sa uskutočnil už 24. večierok organizovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Danice Birošovej pre kolegov, klientov a priateľov .
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I.Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Vás pozýva na odborný seminár   Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I. Vzdelávacie konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Miesto:...
SK