News

Novinky

Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný...
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný...
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný...
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný...
Korona vírus spôsobuje okrem zdravotných aj veľké ekonomické problémy Ako zvládnuť kritickú ekonomickú situáciu?
Informácie podľa §6 zákona NR SR č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vypracovanie a cena za právny rozbor na základe popisu právnej situácie prostredníctvom mailu
Osobné bankroty teda oddĺženie fyzických osôb podľa IV. Časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov
Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
SK