News

Novinky

AK Birošová: Právna pomoc musí sledovať spravodlivé usporiadanie veci...
Rozvod  a rozchod  a ich vplyv na právne vzťahy...
Na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 01.10.2020 sa...
Informácie podľa §6 zákona NR SR č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Korona vírus spôsobuje okrem zdravotných aj veľké ekonomické problémy Ako zvládnuť kritickú ekonomickú situáciu?
Vypracovanie a cena za právny rozbor na základe popisu právnej situácie prostredníctvom mailu
Osobné bankroty teda oddĺženie fyzických osôb podľa IV. Časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov
Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
SK