News

Novinky

Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár...
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár...
Novela konkurzného zákona, ktorá priniesla novú možnosť pre oddĺženie...
Ďakovný list od Sociálnych služieb mesta Trenčín Klubu právnikov...
Vypracovanie a cena za právny rozbor na základe popisu právnej situácie prostredníctvom mailu
Osobné bankroty teda oddĺženie fyzických osôb podľa IV. Časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov
Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.