Odborný seminár 26. február 2020

Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár

Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto:           Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Čas konania: 26.februára 2020
Začiatok:       9:00 hod
Koniec:         16:00 hod.           
Cena:            49,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),
                      45,-  Eur/osoba (pre členov Klubu právnikov mesta Trenčín).
Lektori: JUDr. Danica Birošová, (advokátka, správkyňa, predsedkyňa KPMT)
             
Program odborného školenia: 
  1. Speňažovanie majetku v konaniach ODK
  2. Oddĺženie splátkovým kalendárom
  3. Činnosť Centra právnej pomoci
  4. Diskusia
Počet pridelených kreditných bodov: 5
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 24.2.2020
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
birosova@ak-birosova.sk
SK