Nebojte sa bankrotu!

Novela konkurzného zákona, ktorá priniesla novú možnosť pre oddĺženie fyzických osôb ľudovo nazývanú osobný bankrot vyvolala veľký záujem zo strany občanov, ktorí sa dlhú dobu nevedeli vysporiadať so svojimi dlhmi. 
Často  som sa stretla so zničenými životmi občanov, ktorí kvôli dlhom prišli o strechu nad hlavou, rozpadli sa im rodiny, niektorí skončili i vo väzení . 
Ako im zákon môže pomôcť? Z väzenia ich neprepustí a ani rozpadnutú rodinu neobnoví. Dal im však možnosť začať znovu bez dlhov. 

Ako postupovať?
 
Predovsetkym treba  navštíviť centrum právnej pomocí, ktoré sa nachádza takmer v každom krajskom meste. Tam Vám pomôžu vyplniť tlačivo potrebné na poskytnutie pôžičky, posúdia vašu situáciu a ak splníte podmienky, poskytnú pôžičku 500,-€  na podanie návrhu na konkurz na príslušný súd, pred ktorým vás budú zastupovať až do rozhodnutia súdu, ktorým bude vyhlásený konkurz. Rozhodnutím súdu  bude zároveň rozhodnuté aj o oddĺžení a bude Vám ustanovený  správca. 
To však nie je koniec. Je potrebné na výzvu dostaviť sa k správcovi konkurznej podstaty a poskytnúť mu požadovanú súčinnosť. Je dôležité nič nezatajíť, pretože ak by veritelia zistili nepoctivý zámer, oddĺženie môže byt súdom zrušené. Napríklad ak ste zatajili majetok, ktorý po oddĺženi ste zapísali na seba, ak ste nadobudli dedičstvo alebo dar, pripadne výhru nie nepatrnej hodnoty a veriteľom ste aspoň polovičku neposkytli. Veritelia sa zrušenia oddĺženia môžu domáhať v lehote do šiestich rokov. 
Takže konkurz Vám môže pomôcť zbaviť sa dlhov, ale vaše oddĺženie môžu veritelia napadnúť. 
Otázky píšte na e-m adresu birosova@ak-birosová.sk