Proces dražby

     Dražbu je možné vykonať na základe písomne uzatvorenej zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ dražby s dražobníkom za podmienky, že navrhovateľ učiní písomné vyhlásenie, že predmet dražby je možné dražiť. Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, je povinný písomne vyhlásiť pravosť, sumu a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva. Pred samotným začatím dražby musí byť umožnená účastníkovi dražby v termíne uvedenom v oznámení o dražbe obhliadka predmetu dražby. Dražba sa koná vo vhodných priestoroch obvykle v danom regióne, je prístupná všetkým záujemcom i verejnosti a jej priebeh, ak ide o dražbu nehnuteľností, podniku alebo jeho časti alebo v prípade, ak najnižšie podanie u dobrovoľnej dražby hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193,92 EUR, musí byť osvedčený notárskou zápisnicou. Dražba sa otvára vyvolaním, obsahom ktorého je označenia a opis predmetu dražby, jeho odhadná alebo zistená cena a údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, údaje o nájomných vzťahoch týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie podanie a najnižšie prihodenie. Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Účastníkom dražby, ktorí predmet dražby nevydražili, dražobník vráti po skončení dražby zloženú dražobnú zábezpeku.

     Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí. Dražiteľovi s najvyššou ponukou udelí licitátor príklep. Udelením príklepu je dražba ukončená. Vlastníctvo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa príklepom licitátora za podmienky, že vydražiteľ uhradil cenu v stanovenej lehote.