Návrh na vykonanie dražby

     Vzorový návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby si môžete stiahnuť kliknutím na ikonu programu Microsoft Word (.doc) alebo Adobe AcrobatReaded (.pdf). Stačí jednoducho vyplniť stiahnutý formulár a zaslať ho elektronicky (nepodpísaný) a poštou (podpísaný) na adresu našej spoločnosti alebo za účelom zjednodušeného návrhu priamo kontaktovať členov nášho tímu. Následne Vám budú zaslané dve vyhotovenia Zmluvy spolu s Návrhmi, ktoré tvoria ich neoddeliteľné súčasti. Vašou povinnosťou sa už len stáva Zmluvy a návrh podpísať. Jedno Vami podpísané vyhotovenie Zmluvy s jedným vyhotovením Návrhu zostáva Vám ako navrhovateľovi dražby a druhé Vami podpísané vyhotovenie Zmluvy s jedným vyhotovením Návrhu doručíte na sídlo našej dražobnej spoločnosti.

     Dňom doručenia Zmluvy o vykonaní dražby s Návrhom na vykonanie dražby na sídlo dražobnej spoločnosti Zmluva nadobúda účinnosť a tým sa vykonanie dražby stáva pre dražobníka záväzným. Na účel organizačného zabezpečenia vykonania dražby bude v Zmluve dohodnuté zaplatenie zálohy, ktorá bude splatná 3 dni po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.

 

Vzorový návrh vlastníka:

Dokument Microsoft Word (.doc)

Dokument Adobe Acrobat Reader (.pdf)

 

Vzorový návrh záložného veriteľa:

Dokument Microsoft Word (.doc)

Dokument Adobe Acrobat Reader (.pdf)