Pozvánka na odborné školenie - 22.11.2023

Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár

Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  

Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto školenia:                         Facility System Hub, Bratislavská 614, Trenčín - Zlatovce
Dátum odborného školenie:      22.11.2023
Začiatok odborného školenia:  8:00 hod.
Koniec odborného školenia:    16.00 hod.
Poplatok:                                    70 Eur
 
Lektor:      JUDr. Danica Birošová – advokát, správca, predseda KPMT
               
Program odborného školenia: 
 
1.     Zrušenie oddĺženia FO pre nepoctivý zámer
2.     Vyžadovanie súčinnosti od dlžníka (úpadcu) či tretích osôb, postup a postavenie správcu pri      
         vyžadovaní zákonnej súčinnosti od dlžníka (úpadcu) a tretích osôb a vynucovanie súčinnosti správcom
3.     Odmena správcu konkurznej podstaty za speňaženie jednotlivej veci alebo
         súboru majetku
4.     Uplatňovanie pokút za oneskorené podania návrhu na konkurz – skúsenosti z praxe  
5.      Diskusia  
  
Počet pridelených kreditných bodov: 4

Potvrdenie účasti:

Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom na bartisek@ak-birosova.sk alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 20.11. 2023
 
Kontaktná osoba: Marián Bartišek, 0944 334 722
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
birosova@ak-birosova.sk