Pozvánka na odborné školenie - 05.10.2022

Pozvánka
Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár

Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Deň konania: 5.októbra 2022
Začiatok: 09:00 hod.
Koniec: 16:00 hod.           
Cena: 50,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),

Lektor: JUDr. Danica Birošová, advokát, správca, predseda Klubu právnikov mesta Trenčín
             
Program odborného školenia:
 
  1. Oddĺženie FO konkurzom – súpis a speňaženie konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia
  2. Pohľadávky veriteĺov, štruktúra uspokojovania
  3. Pohľadávky vzlúčené z uspokojenia
  4. Povinnosti správcu v konaní o oddľžení
  5. Diskusia k problematike
 
Počet pridelených kreditných bodov:
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 30.9.2022
 
Kontaktná osoba: Marián Bartišek, 0944 334 722
 
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
birosova@ak-birosova.sk