Pozvánka na odborné školenie - 04.10.2022

Pozvánka
Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár

Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Deň konania: 4.10.2022
Začiatok: 09:00 hod.
Koniec: 16:00 hod.           
Cena: 50,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),

Lektor: JUDr. Danica Birošová, advokát, správca, predseda Klubu právnikov mesta Trenčín
             

Program odborného školenia:
 
Splátkový kalendár
 
  1. Posúdenie vhodnosti riešenia oddĺženia FO splátkovým kalendárom
  2. Zostavenie  splátkového kalendára
  3. BSM manželov a aplikačné problémy pri zostavení splátkového kalendára
  4. Aplikačné problémy pri zostavovaní splátkového kalendára, prehľad očakávaných príjímov a výdavkov
  5. Diskusia k problematike
 
 
Počet pridelených kreditných bodov:
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 30.9.2022
 
Kontaktná osoba: Marián Bartišek, 0944 334 722
 
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
www.ak-birosova.sk
birosova@ak-birosova.sk