Pozvánka na odborné školenie - 02.05.2023

Klub právnikov mesta Trenčín

Vás pozýva na odborný seminár

Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín

Školenie je zamerané najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.

Miesto školenia: Facility Service Hub, Bratislavská 614, Trenčín - Zlatovce
Dátum odborného školenie: 04. apríl 2023
Začiatok odborného školenia: 8:00 hod.
Koniec odborného školenia: 17.00 hod.

Lektor:
JUDr. Peter Vačok - advokát
JUDr. Danica Birošová – advokát, správca, predseda KPMT


Program odborného školenia:
Téma: Trestný čin prepadnutia majetku ako objektívny dôsledok u vybraných trestných činov a jeho následky
1. Trest prepadnutia majetku vzhľadom na okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa
2. Konkurzné ustanovenia súvisiace s trestným konaním podľa §107 a a nasl.
3. Uloženie trestu podľa § 173 ods.3; §179; §191 ods. 3,4; § 231 ods2,3,4; §232 ods. 3,4; §272 ods. 2; §276 ods 2,3,4; §277 ods. 3,4,; §277a ods.3; §278 ods 2,3; §314; §328 ods. 2; §352 ods. 6; a iné
4. Rozsah majetku na ktorý sa vzťahuje trest prepadnutia majetku a jeho speňaženie
5. Trest prepadnutia majetku a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
6. Diskusia

Počet pridelených kreditných bodov: 6
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 31.marca 2023

Kontaktná osoba: Marián Bartišek, 0944 334

Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
birosova@ak-birosova.sk