Informácie podľa §6 zákona 136/2010 Z. z

Obchodné meno: Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.

Štatutárny orgán: JUDr. Danica Birošová, advokát, konateľ
                               JUDr. Matúš Košara, advokát, konateľ
                               JUDr. Michaela Gáborík, advokát, konateľ

Právna forma: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
                         Advokát podľa § 15 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii

Sídlo: Piaristická 46/276, 911 40 Trenčín
IČO: 36 837 857
DIČ: 2022467337
Platiteľ DPH: Áno
IČ DPH: SK2022467337
Telefónne číslo: + 421 – 32 -65 138 11, 0917 533 343, 0915 956 611, 0905 405 144
Email: advokat@ak-birosova.sk
Zápis v registri: Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18284/R
                            Zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

Členstvo v profesijnej organizácii: Slovenská advokátska komora, Kolárska4, 813 42 Bratislava

Udelené akademické tituly: JUDr. (doktor práv) udelený v SR – Danica Birošová
                                               JUDr. (doktor práv) udelený v SR – Matúš Košara
                                               JUDr. (doktor práv) udelený v SR – Michaela Gáborík

Všeobecné podmienky poskytovania služby: Poskytovanie služby sa riadi všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi slovenskej advokátskej komory.  
 
Cena služby (odmena): Určuje sa v zmysle platných právnych predpisov
Poistenie výkonu povolania: Poisťovňa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Miesto, kde je možné podať sťažnosť na činnosť advokáta, resp. poskytované služby: Slovenská advokátska komora, Kolárska4, 813 42 Bratislava, www.sak.sk
 
Bližšie informácie o regulácii povolania advokáta sú uvedené na internetovej stránke Slovenskej advokátskej komory: www.sak.sk