Bankrot, osobný bankrot

    Osobné bankroty teda oddĺženie fyzických osôb podľa IV. Časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov,  v odbornej i laickej verejnosti vyvolali diskusiu a všetci čakáme na dopad tejto novely na život občana, podnikateľskú sféru ale i odbornú verejnosť.

    Prešli sme školeniami, diskutujeme a príslušné súdy začali rozhodovať o osobných bankrotoch , teda o  oddĺžení . Súdy na návrh Centier právnej pomoci vyhlasujú konkurzy a tým istým rozhodnutím dlžníka zbavia dlhov.  Spočiatku som bola zdržanlivá vo vyjadreniach, čo je na zákone dobré a čo zlé.  Prišli prví dlžníci, ktorým mám robiť správkyňu konkurznej podstaty. Neprišli na drahých autách ani značkovo oblečení, zatiaľ sa jedná o dôchodcov alebo invalidných dôchodcov s minimálnymi príjmami a majetkom – ktorý sa ani majetkom nazvať nedá. Čo by ste povedali na majetok – účet v banke a na ňom suma mínus niekoľko desiatok tisíc  EUR ?  Alebo minimálny spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach kdesi pánu bohu za chrbtom? Správca konkurznej podstaty dostane na konkurz 500,- EUR, z ktorých ak je platcom DPH odvedie štátu 100,- EUR. Ale konkurz treba robiť, to znamená mať kanceláriu, stôl, stoličky, kancelársku techniku, písať výzvy, posielať ich poštou do vlastných rúk, kopírovať, skenovať, zverejňovať oznamy , spisovať úradné záznamy a plniť ďalšie povinnosti podľa zákona a vykonávacích predpisov.  Ale  výsledok je istý, veritelia spravidla  nedostanú nič, správca si výkonom práce  zarobí na stratu a občan sa zbaví všetkých svojich dlhov osobným bankrotom.   A príčiny dlhov? Predovšetkým je to finančná a právna negramotnosť občanov .  Osobným bankrotom môže občan prejsť raz za desať rokov.

Čo k osobnému bankrotu treba?
Predovšetkým si treba uvedomiť, že podľa ust. § 166k pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu  alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu , musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci . Preto ako prvý krok je dôležité navštíviť príslušné Centrum právnej pomoci. Do osobného bankrotu môže ísť iba občan, voči ktorému je vedené exekučné konanie.  Dlžník  sa môže domáhať oddĺženia buď konkurzom  alebo splátkovým kalendárom. Centrum právnej pomoci poskytne dlžníkovi pôžičku 500,- EUR na podanie návrhu na konkurz a do ustanovenia správcu  dlžníka zastupuje.  Centrum právnej pomoci poskytuje  poradenskú činnosť dlžníkom bezplatne.  Právnu pomoc môže dlžníkom poskytnúť aj ktorýkoľvek advokát, avšak za úhradu.  Rozhodnutie občana či využiť bezplatné poradenstvo Centra alebo sa pred tým poradiť s advokátom, je na každom dlžníkovi.