Účet pre platenie rozhodcovského poplatku

4012107225/7500 vedené v ČSOB, a.s. pobočka Trenčín