Návrh na vykonanie dražby | JUDr. Danica Birošová - Advokátska kancelária 

Návrh na vykonanie dražby

     Vzorový návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby si môžete stiahnuť kliknutím na ikonu programu Microsoft Word (.doc) alebo Adobe AcrobatReaded (.pdf). Stačí jednoducho vyplniť stiahnutý formulár a zaslať ho elektronicky (nepodpísaný) a poštou (podpísaný) na adresu našej spoločnosti alebo za účelom zjednodušeného návrhu priamo kontaktovať členov nášho tímu. Následne Vám budú zaslané dve vyhotovenia Zmluvy spolu s Návrhmi, ktoré tvoria ich neoddeliteľné súčasti. Vašou povinnosťou sa už len stáva Zmluvy a návrh podpísať. Jedno Vami podpísané vyhotovenie Zmluvy s jedným vyhotovením Návrhu zostáva Vám ako navrhovateľovi dražby a druhé Vami podpísané vyhotovenie Zmluvy s jedným vyhotovením Návrhu doručíte na sídlo našej dražobnej spoločnosti.

     Dňom doručenia Zmluvy o vykonaní dražby s Návrhom na vykonanie dražby na sídlo dražobnej spoločnosti Zmluva nadobúda účinnosť a tým sa vykonanie dražby stáva pre dražobníka záväzným. Na účel organizačného zabezpečenia vykonania dražby bude v Zmluve dohodnuté zaplatenie zálohy, ktorá bude splatná 3 dni po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.

 

Vzorový návrh vlastníka:

Dokument Microsoft Word (.doc)

Dokument Adobe Acrobat Reader (.pdf)

 

Vzorový návrh záložného veriteľa:

Dokument Microsoft Word (.doc)

Dokument Adobe Acrobat Reader (.pdf)